آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی دکتری تخصصی از سال ۹۵-۹۴ -جديد

بالاترين درصد قبولی(%۱۹٫۷) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر