شاخص های تکریم مردم براساس آموزه های نهج البلاغه فرهیخته پروری (عدم تحمیق مردم) اقامه حق در جامعه عدالت پیشگی همه پرسی (آزاد گذاشتن در بیعت) گماردن افراد صالح در رآس امور مردم تقسیم بالسویه اموال عمومی (بیت المال) حافظ کرامت انسان (سفارش به تقوا) تحذیر از گناه (عامل ذلت انسان) امانت داری (عدم خیانت) 10-صداقت کلام و عمل با مردم 11-ارتباط مستقیم بامردم 12-قدرشناسی و جزا دهی (تقدیر و تشکر) 13-پرهیز از ارعاب مردم 14-رفع تبعیض 15-عفو و صفح 16-خوارنکردن مخالفان 17-نفی چاپلوسی و نفاق (ریاکاری) 18-صیانت از عزت مردم 19-تامین معیشت مردم 20-حسن ظن به مردم 21-مهرورزی و رآفت 22-برقراری امنیت و حفظ امانت