برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “آبکاری قطعات پلاستیکی”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۴ بهمن ماه توسط سرکار خانم دکتر معصومه قلخانی برگزار می شود.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “خود مراقبتی”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۲۷ دی ماه توسط جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور برگزار می شود.

مقاله منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل

مقاله منتشر شده در نشریه اندیشه آماری توسط آقای دکتر ابراهیم ریحانی و همکاران ایشان دارای بیشترین تعداد دریافت فایل تا تاریخ دی ماه ۱۴۰۰ می باشد.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “سندروم های روانی کووید و اصول مواجهه با آن”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۲۰ دی ماه توسط جناب آقای دکتر نجف طهماسبی پور برگزار می شود.

کیفیت بخشی آموزش علوم در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

د راستای کیفیت بخشی آموزش علوم در آموزش و پرورش طرح پژوهشی با همکاری مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توسط آقای دکتر رسول عبداله میرزائی و همکاران ایشان انجام و نتایج آن به وزارت آموزش و پرورش ارائه گردید.

طراحی بسته آموزشی برای یادگیری مفاهیم انرژی و تبدیل انرژی با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم – STEM)

بسته آموزشی برای یادگیری مفاهیم انرژی و تبدیل انرژی با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم – STEM) توسط دکتر رسول عبداله میرزایی و سرکار خانم فاطمه شهبازلو طراحی گردید.

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری با عنوان “مدیریت نگرانی”

برنامه دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری – در تاریخ ۱۳ دی ماه توسط سرکار خانم دکتر آرزو اصفا برگزار می شود.

نشست علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان گروه شیمی

نشست تخصصی اساتید گروه شیمی و دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود را در روز سه شنبه هفتم دی ماه در ساعت ۱۹ برگزار می شود.