اخبـار برتر

سایر خبـرها

دانشگاه از نگاه آمار

52

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

173

تعداد کارگاه های آموزشی

7500

تعداد دانشجویان

لینک های مهم

 
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

15 شهریور

شروع انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

22 شهریور

شروع حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

29 شهریور

شروع کلاسهای نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

21 شهریور

پایان انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

24 شهریور

پایان حذف و اضافه نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

15 آذر

شروع حذف اضطراری نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تازه های نشر