سرتیتر اخبار

اخبـار برتر

سایر خبـرها

دانشگاه از نگاه آمار

52

تعداد آزمایشگاه های تحقیقاتی

173

تعداد کارگاه های آموزشی

7500

تعداد دانشجویان

لینک های مهم

 
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

18 اردیبهشت

شروع حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

2 خرداد

شروع ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

29 خرداد

شروع امتحانات تئوری نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

29 اردیبهشت

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

14 خرداد

پایان ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

10 تیر

پایان امتحانات تئوری نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تازه های نشر