اخبـار برتر

سایر خبـرها

آخرین رویدادها

بارگذاری موارد بیشتر
تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

24 اردیبهشت

شروع حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

1 خرداد

شروع ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

28 خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

28 اردیبهشت

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

13 خرداد

پایان ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

22 تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

© کپی رایت - دانشگاه شهید رجایی | 2022 - 1400