روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.روابط عمومی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییکار سامان دهی روابط دانشگاه با مخاطبان درون سازمانی و برون سازمانی را از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. خبررسانی و ارتباطات جمعی، کار با رسانه‌های گروهی، سخنرانی در برخی از مجامع و جلسات به منظور معرفی دانشگاه و همچنین تهیه و ارایه محصولات سمعی و بصری که به معرفی دانشگاه به طور کلی می پردازد، در زمره وظایف این حرفه‌است. فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست و همین فرق آن با تبلیغات است. کار روابط عمومی در داخل دانشگاه عموما برمبنای ایجاد روابط تفاهم‌آمیز و متقابل میان کارکنان، اعضای هیئت علمی و مسئولان شکل گرفته است.