ایام و ساعت پاسخگویی به تماس های تلفنی و مراجعات حضوری اداره امور دانش آموختگان

نظر به حجم قابل توجه امور مربوط به اداره دانش آموختگان و به منظور تسریع در انجام امور مربوط به صدور مدارک تحصیلی و سایر امور این حوزه؛ امکان پاسخگویی تلفنی و مراجعه حضوری صرفاً در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۲-۹  مقدور می باشد. خواهشمند است از تماس تلفنی و مراجعه حضوری در غیر از ایام و ساعات اعلام شده خودداری فرمایید. (شماره تلفن دانشگاه: ۶۹ -۲۲۹۷۰۰۶۰)

نام خانوادگی امور مرتبط شرح فعالیت شماره تلفن داخلی
آقای حاجی قاسمی رئیس اداره امور دانش آموختگان ارجاع، نظارت و کنترل نهایی کلیه امور دانش آموختگان/ لغو تعهدات/ امور مربوط با سامانه سجاد(سازمان جامع امور دانشجویان) ۲۵۳۹
آقای فارسیجانی امور مقاطع کارشناسی دانشکده های مهندسی مکانیک ، مهندسی مواد و علوم میان رشته ای و علوم ورزشی صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/ صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده

۲۶۱۵
خانم زینالی امور مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های مهندسی عمران، علوم ورزشی و مهندسی کامپیوتر صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/ صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده

۲۴۱۰
خانم دارابی امور  مقاطع کارشناسی دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و علوم انسانی صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/ صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده

۲۲۷۹
خانم فخاری امور مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های مهندسی معماری و شهرسازی، مهندسی برق، علوم پایه صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/ صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده

۲۶۶۳
خانم نجفی امور  مقاطع کارشناسی دانشکده های مهندسی معماری و شهرسازی، مهندسی عمران و علوم پایه صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/ صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه

ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده

۲۲۸۹
خانم صفرزاده امور مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های
مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و علوم
انسانی
صدور گواهی نامه موقت/ دانشنامه و ریز نمرات رسمی / گواهی رتبه/
صدور معرفی نامه به نظام وظیفه
ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده
۲۲۷۶