ایام و ساعت پاسخگویی به تماس های تلفنی و مراجعات حضوری اداره امور دانش آموختگان

نظر به حجم قابل توجه امور مربوط به اداره دانش آموختگان و به منظور تسریع در انجام امور مربوط به صدور مدارک تحصیلی و سایر امور این حوزه؛ امکان پاسخگویی تلفنی و مراجعه حضوری صرفاً در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۲-۹  مقدور می باشد. خواهشمند است از تماس تلفنی و مراجعه حضوری در غیر از ایام و ساعات اعلام شده خودداری فرمایید. (شماره تلفن دانشگاه: ۶۹ -۲۲۹۷۰۰۶۰)

نام خانوادگی امور مرتبط شرح فعالیت شماره تلفن داخلی
آقای محمدی مزرعه شاهی رئیس اداره امور دانش آموختگان ارجاع، نظارت و کنترل نهایی کلیه امور دانش آموختگان/ لغو تعهدات/ امور مربوط با سامانه سجاد(سازمان جامع امور دانشجویان) ۲۵۳۹
آقای فارسیجانی امور مقطع کارشناسی دانشکده‌هایمهندسی مکانیک/ مهندسی مواد و علوم میان رشته‌ای

امور کلیه مقاطع دانشکده علوم ورزشی

صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ گواهی دانشنامه
آموختگی محرمانه/ گواهی رتبه
صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه
ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده
۲۶۱۵
آقای صدقی امور مقطع کارشناسی دانشکده‌هایعلوم پایه/ مهندسی معماری و شهرسازی

امور تمامی مقاطع دانشکده مهندسی عمران

صدور دانشنامه پایان تحصیلات و ریز نمرات / لغو تعهدات/ تایید مدارک
سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان
۲۲۸۹
خانم دارابی امور مقطع کارشناسی دانشکده‌های

مهندسی برق/ مهندسی کامپیوتر/علوم انسانی

صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ گواهی دانشنامه
آموختگی محرمانه/ گواهی رتبه
صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه
ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده
۲۲۷۹
خانم فخاری امور مقطع  تحصیلات تکمیلی دانشکده‌هایمهندسی برق/ مهندسی کامپیوتر/ مهندسی معماری و شهرسازی/ علوم پایه صدور گواهی نامه قابل ترجمه/ گواهی نامه موقت/ گواهی دانشنامه
آموختگی محرمانه/ گواهی رتبه
صدور معرفی نامه دانش آموختگان به نظام وظیفه
ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات به مراجع درخواست کننده
۲۶۶۳