شهريه دوره شبانه مقطع دكتری دوره نوبت دوم (شبانه) سال ۱۳۹۶ دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

شهريه دوره شبانه مقطع دكتری دوره نوبت دوم (شبانه) سال ۱۳۹۶

فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـری سال تحصيلی ۹۷-۹۶

فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـری

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

دومین نشست دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه با اساتید مشاور

روابط عمومي دانشگاه

انتصابات جدید در دانشگاه

اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

بازدید معاون محترم پرورشی وزارت آموزش و پرورش از نمایشگاه زبان دانشکده علوم انسانی

ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

اولين نشست دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه با اساتید مشاور