ورود دانشگاه شهید رجائی در رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال ۲۰۲۱ برای اولین بار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از آقای دکترمجتبی قربانی، مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه شهید رجایی، این دانشگاه برای نخستین بار ضمن ورود به این نظام رتبه بندی توانست در کشور های آسیایی رتبه ۳۵۰۳۰۱ را کسب کند.

دکتر قربانی ضمن اعلام این خبر، و تبریک به جامعه دانشگاهی دانشگاه شهید رجایی، به جهت کسب این موفقیت، در خصوص جزییات این رتبه بندی گفت:

پایگاه رتبه بندي تایمز یکی از نظام هاي رتبه بندي معتبر در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادي براي اولین بار رتبه بندي دانشگاه هاي آسیایی را در کنار رتبه بندي هاي بین المللی خود انجام داد. در گزارش اخیر رتبه بندي دانشگاه هاي آسیایی سال ۲۰۲۱ از ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته اند که ۷ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه هاي ایران در رتبه بندي سال گذشته) ( ۲۰۲۰ تعداد ۴۰ دانشگاه و ۴ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر حضور داشت. روش شناسی این رتبه بندي همانند روش شناسی رتبه بندي جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵معیار آموزش ) ،(۲۵پژوهش ) ،(۳۰استنادات ) ،(۳۰درآمد صنعتی ) (۷,۵و وجهه بین المللی ) (۷,۵بهره جسته است. با این حال در رتبه بندي دانشگاه هاي آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه هاي موجود در این رتبه بندي باز تنظیم می کند. رتبه بندي آسیایی تایمز در سال ،۲۰۲۱تعداد ۵۵۱دانشگاه را از ۳۰کشور در بردارد. در این رتبه بندي دانشگاههاي Tsinghua University و Peking University از کشور چین مانند سال گذشته رتبه هاي اول و دوم را در بین دانشگاه هاي آسیایی به خود اختصاص داده اند و این براي دومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندي دیده میشود و باز مانند سال گذشته دانشگاه هاي NUS ( از هنگ کنگUniversity of Hong Kong) UHK ( سنگاپور وNational University of Singapore) به ترتیب رتبه هاي دوم و سوم را دارند. همانند سال هاي گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندي دارد ) سال گذشته این رکورد ۱۱۰ بوده است ( و بهترین دانشگاه آن . می باشد ۶ با رتبهUniversity of Tokyo در این نظام رتبه بندي در طول سالهاي ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۵ تنها ۳ دانشگاه از ایران حضور داشته است. در سال ۲۰۱۶ به ۸ دانشگاه، ۲۰۱۷ تعداد ۱۴ دانشگاه افزیش یافته و این روند به تدریج در سالهاي بعد ادامه یافت به طوري که در ۲۰۱۸ تعداد ۱۸ دانشگاه، ۲۰۱۹ تعداد ۲۹ دانشگاه، سال ۲۰۲۰ تعداد ۴۰ دانشگاه و  در سال ،۲۰۲۱ تعداد ۴۷ دانشگاه از ایران در بین دانشگاه هاي برتر آسیایی حضور داشته است. سهم ایران از نظر تعداد دانشگاهها در سال ۲۰۱۳ برابر با ۳ درصد بود که در سال ۲۰۲۱ به ۸,۵ درصد رسیده است. 

ایشان افزودند: در رتبه بندي آسیایی ۲۰۲۱ تایمز، تعداد ۴۷ دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاه علوم پزشکی کردستان که براي اولین بار در این رتبه بندي حضور دارد با رتبه ۴۵و دانشگاه هاي صنعتی شریف و صنعتی نوشیروانی بابل به ترتیب با رتبه هاي ۵۸ و ۵۹ دانشگاه هاي دوم و سوم هستند. بهترین رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۳ مرتبه ارتقا داشته است و  از ۴۸ به ۴۵ رسیده است. 

.

جایگاه دانشگاه هاي ایران در رتبه بندي تایمز کشورهاي آسیایی سال ۲۰۲۱
ردیف نام دانشگاه رتبه در آسیا ردیف نام دانشگاه رتبه در
آسیا
۱ علوم پزشکی کردستان ۴۵ ۲۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳۰۰۲۵۱
۲ دانشگاه صنعتی شریف ۵۸ دانشگاه فردوسی مشهد
۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۵۹ دانشگاه اصفهان
۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۰ علوم پزشکی اصفهان
۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۶ علوم پزشکی کرمان
۶ علوم پزشکی تهران ۹۴ دانشگاه لرستان
۷ دانشگاه کاشان ۱۰۰ دانشگاه مازندران
۸ دانشگاه تهران ۱۰۴ دانشگاه سمنان
۹ علوم پزشکی مشهد ۱۰۹ دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۰ دانشگاه صنعتی شیراز ۱۱۴ علوم پزشکی شیراز
۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۱۶
۱۲ علوم پزشکی ایران ۱۱۷ ۳۲ دانشگاه گیلان ۳۵۰۳۰۱
۱۳ دانشگاه تبریز ۱۲۱ دانشگاه خوارزمی
۱۴ دانشگاه یاسوج ۱۲۷ دانشگاه رازي
۱۵ دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۰ شهید چمران اهواز
۱۶ دانشگاه کردستان ۱۳۳ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۱۷ دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۸ دانشگاه شهرکرد
۱۸ علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۷ ۳۸ دانشگاه بوعلی سینا
۴۰۰۳۵۱
۱۹ علوم پزشکی تبریز ۱۶۵ دانشگاه شاهد
۲۰ دانشگاه شیراز ۱۸۶ دانشگاه ارومیه
۲۱ خواجه نصیرالدین طوسی ۴۱ ۲۵۰۲۰۱ دانشگاه الزهرا، دانشگاه اراك،
دانشگاه بیرجند، دانشگاه حکیم
سبزواري، دانشگاه شهید باهنر
کرمان، دانشگاه سیستان و
بلوچستان و دانشگاه یزد
+۴۰۱

مقایسه عملکرد دانشگاه هاي ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تعداد دانشگاه هاي ایران از ۴۰دانشگاه در رتبه بندي آسیایی ۲۰۲۰ تایمز به ۴۷ دانشگاه در سال ۲۰۲۱ رسیده است )تعداد دانشگاه هاي حاضر در رتبه بندي از ۴۸۹دانشگاه به ۵۵۱دانشگاه رسیده است (. در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵دانشگاه در جمع ۱۰۰برتر آسیا قرار داشته اند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این تعداد به ۷دانشگاه رسیده است. بهترین رتبه ایران در سال ،۲۰۲۰ رتبه ۴۸بوده است اما این رتبه در سال ۲۰۲۱ به رتبه ۴۵ رسیده است. در رتبه بندي سال ۲۰۲۱دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه لرستان، علوم پزشکی کرمان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه اراك، دانشگاه رازي، دانشگاه حکیم سبزواري و دانشگاه سیستان و بلوچستان در رتبه بندي حضور یافته اند که در سال گذشته نبوده اند. نتایج نشان میدهد اغلب دانشگاههاي کشور از جمله دانشگاه هاي صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، کاشان، تهران، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شیراز، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران، تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی آذربایجان، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشکی شیراز، شاهد توانسته اند نسبت به سال گذشته عملکرد بهتري نسبت به سال قبل داشته و رتبه خود را ارتقا دهند. با اینکه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه نسبت به سال قبل رشد چشمگیري داشته است، اما این رشد از لحاظ جایگاه رتبه نیز به صورت محسوسی قابل مشاهده است. جدول زیر ارتقا رتبه دانشگاهها را نشان می دهد.

وضعیت دانشگاه هاي ارتقا یافته ایران در رتبه بندي تایمزآسیا در سال ۲۰۲۱نسبت به سال ۲۰۲۰
دانشگاه ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ارتقاي رتبه
دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ ۷۵ ۵۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳ ۸۳ ۷۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۱ ۸۷ ۷۶
علوم پزشکی تهران ۱۵ ۱۰۹ ۹۴
دانشگاه کاشان ۱۰ ۱۱۰ ۱۰۰
دانشگاه تهران ۴۰ ۱۴۴ ۱۰۴
علوم پزشکی مشهد ۵ ۱۱۴ ۱۰۹
دانشگاه صنعتی شیراز ۴۲ ۱۵۶ ۱۱۴
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴ ۱۳۰ ۱۱۶
علوم پزشکی ایران ۲۱ ۱۳۸ ۱۱۷
دانشگاه تبریز ۴۲ ۱۶۳ ۱۲۱
دانشگاه شهید بهشتی ۳۲ ۱۸۰ ۱۴۸
علوم پزشکی تبریز ۱ ۱۶۶ ۱۶۵
دانشگاه شیراز ۲۵۰-۲۰۱ ۱۸۶ از بازه ۲۵۰-۲۰۱به رتبه ۱۸۶
دانشگاه کردستان ۲۵۰۲۰۱ ۱۳۳ از بازه ۲۵۰۲۰۱به رتبه ۱۳
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۲ بازه ۴۰۰۳۵۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه سمنان ۱ بازه ۳۵۰۳۰۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شاهرود ۱ بازه ۳۵۰۳۰۱ ۳۰۰۲۵۱
علوم پزشکی شیراز ۳ بازه +۴۰۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه شاهد ۱ بازه +۴۰۱ ۴۰۰۳۵۱

جدول زیر حضور دانشگاه هاي ایران در رتبه بندي تایمز کشورهاي آسیایی در سالهاي ۲۰۲۱ و به صورت تطبیقی نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود اغلب دانشگاهها نسبت به ۲۰۲۰ارتقاي رتبه و جایگاه داشته اند.

بررسی تطبیقی حضور دانشگاه هاي ایران در رتبه بندي تایمزآسیا ۲۰۲۱و ۲۰۲۰
۲۰۲۰ ۲۰۲۱ دانشگاه ردیف ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ۲۵ ۴۵ علوم پزشکی اصفهان ۲۵۰۲۰۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی شریف ۲۶ ۷۵ ۵۸ علوم پزشکی کرمان ۳۰۰۲۵۱
صنعتی نوشیروانی بابل ۲۷ ۴۸ ۵۹ دانشگاه لرستان ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۸ ۸۳ ۷۰ دانشگاه مازندران ۳۰۰۲۵۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۹ ۸۷ ۷۶ دانشگاه سمنان ۳۵۰۳۰۱ ۳۰۰۲۵۱
علوم پزشکی تهران ۳۰ ۱۰۹ ۹۴ دانشگاه صنعتی شاهرود ۳۵۰۳۰۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه کاشان ۳۱ ۱۱۰ ۱۰۰ علوم پزشکی شیراز +۴۰۱ ۳۰۰۲۵۱
دانشگاه تهران ۳۲ ۱۴۴ ۱۰۴ دانشگاه گیلان ۳۵۰۳۰۱ ۳۵۰۳۰۱
علوم پزشکی مشهد ۳۳ ۱۱۴ ۱۰۹ دانشگاه خوارزمی ۳۵۰۳۰۱ ۳۵۰۳۰۱
دانشگاه صنعتی شیراز ۳۴ ۱۵۶ ۱۱۴ دانشگاه رازي ۳۵۰۳۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۵ ۱۳۰ ۱۱۶ شهید چمران اهواز ۳۰۰۲۵۱ ۳۵۰۳۰۱
علوم پزشکی ایران ۳۶ ۱۳۸ ۱۱۷ تربیت دبیر شهید رجایی ۳۵۰۳۰۱
دانشگاه تبریز ۳۷ ۱۶۳ ۱۲۱ دانشگاه شهرکرد ۳۵۰۳۰۱ ۳۵۰۳۰۱
دانشگاه یاسوج ۳۸ ۸۹ ۱۲۷ دانشگاه بوعلی سینا ۳۵۰۳۰۱ ۴۰۰۳۵۱
دانشگاه محقق اردبیلی ۳۹ ۱۳۰ دانشگاه شاهد +۴۰۱ ۴۰۰۳۵۱
دانشگاه کردستان ۴۰ ۲۵۰۲۰۱ ۱۳۳ دانشگاه ارومیه ۴۰۰۳۵۱ ۴۰۰۳۵۱
دانشگاه شهید بهشتی ۴۱ ۱۸۰ ۱۴۸ دانشگاه الزهرا +۴۰۱ +۴۰۱
علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۲ ۱۳۸ ۱۵۷ دانشگاه اراك +۴۰۱
علوم پزشکی تبریز ۴۳ ۱۶۶ ۱۶۵ دانشگاه بیرجند +۴۰۱ +۴۰۱
دانشگاه شیراز ۴۴ ۲۵۰۲۰۱ ۱۸۶ دانشگاه حکیم سبزواري +۴۰۱
خواجه نصیرالدین طوسی ۴۵ ۲۵۰۲۰۱ ۲۵۰۲۰۱ دانشگاه شهید باهنر کرمان +۴۰۱ +۴۰۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۴۶ ۴۰۰۳۵۱ ۳۰۰۲۵۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان +۴۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۴۷ ۳۰۰۲۵۱ ۳۰۰۲۵۱ دانشگاه یزد +۴۰۱ +۴۰۱
۳۰۰۲۵۱ ۳۰۰۲۵۱ دانشگاه اصفهان

عملکرد دانشگاه هاي کشورهاي اسلامی قاره آسیا در رتبه بندي آسیایی تایمز ۲۰۲۱ از ۲۷کشور اسلامی در قاره آسیا، دانشگاه هاي ۱۶کشور در رتبه بندي آسیایی تایمز ۲۰۲۱حضور دارند. از لحاظ تعداد دانشگاه کشور ایران با ۴۷دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۴۳و ۱۶ دانشگاه رتبه دوم و سوم را دارند. به لحاظ بهترین رتبه به ترتیب کشورهاي عربستان، قطر، امارات متحده رتبه هاي اول تا سوم را دارند. جدول زیر تعداد حضور و بهترین رتبه دانشگاه هاي کشورهاي اسلامی در آسیا را در رتبه بندي تایمز ۲۰۲۱نشان می دهد.

تعداد و بهترین رتبه دانشگاه هاي کشورهاي اسلامی قاره آسیا در رتبه بندي تایمز آسیا ۲۰۲۱
نام کشور تعداد دانشگاه بهترین رتبه در آسیا
ایران ۴۵ ۴۷
ترکیه ۶۸ ۴۳
پاکستان ۱۰۰ ۱۶
مالزي ۴۹ ۱۵
عربستان ۲۸ ۱۰
اندونزي ۱۹۴ ۹
اردن ۶۸ ۵
امارات متحده عربی ۳۹ ۵
لبنان ۵۰ ۴
۳۵۱-۴۰۰ ۳ عراق
قزاقستان ۳۰۱-۳۵۰ ۳
۳۵۱-۴۰۰ ۲ بنگلادش
قطر ۳۵ ۱
برونی ۶۰ ۱
۲۵۱-۳۰۰ ۱ کویت
۲۰۱-۲۵۰ ۱

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

جهت اطلاع از:

۱- اخبار مرتبط اینجا را کلیک فرمایید

۲- اخبار مرتبط اینجا را کلیک فرمایید

 

کد خبر: ۱۴۰۰۰۳۱۷۰۱