دانشکده علوم انسانی خبر داد

جلسه معارفه و خوش آمدگويی به دانشجویان ورودی ٩٧ كارشناسی رشته زبان انگليسی

جلسه معارفه و خوش آمدگويي به دانشجويي ورودي ٩٧ كارشناسي رشته زبان انگليسي با حضور رياست دانشكده علوم انساني سركار خانم دكتر كاشانيها، معاون آموزشی و پژوهشی سركار خانم دكتر خالوندي، مدير گروه رشته زبان انگليسی آقای دكتر نجاتی و كارشناس رشته سركار خانم هاشم زاده برگزار شد.

در ابتدا رياست دانشکده به ايراد سخنراني و خوش آمدگويي پرداخته و به رسالت دانشجويان محترم در انتخاب مهم رشته دبيري تاكيد كردند. در ادامه معاونت محترم و مدير گروه اموزشي و همچنين كارشناس رشته، مهم ترين قوانين آموزشي دانشجويان را مرور و ياداوري كردند. در نهايت دانشجويان عزيز به همراه سرکار خانم ناصری رابط محترم دانشكده و رابط كتابخانه مركزی سركار خانم عزتی از بخش های مختلف كتابخانه بازديد كردند

 

photo_2019-02-25_08-24-28