در جلسه شورای دانشگاه مطرح شد، “تصویب کلیات آیین نامه تشکیل شورای صلاحیت معلمی دانشگاه”

پیرو تصویب آیین‌نامه گواهینامه صلاحیت معلمی در جلسه ۹۹۲ شورای عالی آموزش و پرورش، بنا به پیشنهاد رییس دانشکده علوم انسانی، شورای دانشگاه، در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه، با تشکیل “شورای صلاحیت معلمی” در دانشگاه موافقت به عمل آورد.

به گزارش روابط  عمومی دانشگاه، دکتر نجف طهماسبی پور، رییس دانشکده علوم انسانی در خصوص ضرورت ایجاد این شورا را در دانشگاه  را پیرو مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و به منظور وحدت رویه در امر فرآیند تربیت معلم در همه دانشکده ها دانست.

ایشان در ادامه توضیحات شان افزودند، از آن جاییکه گواهی صلاحیت معلمی صادره در دانشگاه متشکل از دروس تخصصی و تعلیم و تربیت می باشد. ضرورت دارد  مابین دروس تخصصی و دانش تعلیم و تربیت هماهنگی بیشتری به وجود بیایید، همچنین با توجه به نیاز پایش و در صورت نیاز تغییر در دروس تربیتی این شورا می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

پس از توضیحات دکتر طهماسبی پور، شورای دانشگاه ضمن موافقت و تصویب کلیات تشکیل این شورا ،تهیه  آیین نامه نحوه تشکیل آن د ردانشگاه را به عهده دانشکده علوم انسانی و مقرر شد این دانشکده با تشریک مساعی سایر دانشکده ها برای تصویب نهایی در جلسه آتی ارائه نماید.

انتظار می رود این شورا با تکیه بر ماموریت دانشگاه  در برنامه ریزی و سیاست گذاری های بتواند به عنوان یک بازوی تخصصی و علمی در ذیل شورا دانشگاه و همچنین کمیته برنامه ریزی درسی تربیت معلم نقش ایفا نماید.

خاطر نشان می گردد برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پروروش، منبعد داشتن گواهی نامه صلاحیت معلمی علاوه بر مدرک تحصیلی برای همه معلمین اعم از شاغلین و داوطلبان ورود به این حرفه الزامی می نماید  و تمامی مشاغل ‌آموزشی ‌تربیتی اعم از معلم، مدیر، ‌ معاون، ‌هنرآموز، استادکار، ‌مربی امورتربیتی، مشاور، ‌مراقب سلامت (مربی بهداشت) در چارچوب نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، ‌مشمول این آیین‌نامه هستند.

 

خبر های مرتبط:

لینک خبر تصویب آیین نامه گواهینامه صلاحیت معلمی