دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

کارگاه چوب و لمسه کوبی برای دانش آموزان هنرستان خدیجه جهان برگزار شد.

دانشکده مواد و فناوری های نوین خبر داد.

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود.

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری جلسه دوم کارگاه جامع بورس

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

استقبال کم نظیر از دوره جامع بورس

انجمن کارآفرینی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری دوره جامع بورس:

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

ساخت قالب ECAP توسط یکی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین.

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برنامه هفتگی برگزاری کافه کارآفرینی اعلام گردید.

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

جلسه مشترک معاونت محترم پژوهشی و مدیران حوزه با مسئولین دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین