مطالب توسط دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

عضویت آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

عضویت آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

طراحی داروی مهندسی شده برای درمان احتمالی COVID-19 توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی

پژوهش راهبردی در تولید داروی ویروس کرونا توسط اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین