آذر
۲۲
۱۳۹۸
آذر
۲۰
۱۳۹۸

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

کارگاه چوب و لمسه کوبی برای دانش آموزان هنرستان خدیجه جهان برگزار شد.

ادامه خبر
آذر
۱۹
۱۳۹۸
آذر
۱۴
۱۳۹۸
آذر
۱۴
۱۳۹۸
آذر
۰۹
۱۳۹۸
آذر
۰۹
۱۳۹۸

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

ساخت قالب ECAP توسط یکی از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین.

ادامه خبر
آذر
۰۹
۱۳۹۸