دانشکده علوم پایه خبر داد

برگزاری جلسه شورای اجرایی چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

جلسه شورای اجرایی چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه در محل معاونت آموزش متوسطه – دفتر دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با حضور دبیران همایش ( دکتر اعظم انارکی دبیر علمی – دکتر معصومه قلخانی دبیر اجرایی ) و سرکار خانم مسگرزاده مدیرکل محترم دفتر دوره اول متوسطه و سرکار خانم فاطمی کارشناس مسئول گروه های آموزشی تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر میرزایی دبیر همایش گزارش مختصری از فعالیت های انجام گرفته برای برگزاری همایش را ارائه داده و اعضای محترم شرکت کننده در جلسه به بیان نکته نظرات خود در خصوص مباحث اجرایی همایش پرداختند. در این جلسه بر اطلاع رسانی همایش از طریق وبگاه معاونت آموزش متوسطه و رسانه های مورد نظر تاکید و مقرر شد که از طریق گروه های اموزشی اطلاع رسانی لازم برای ارسال مقالات برای معلمین و دبیران محترم آموزش و پرورش انجام گیرد. همچنین  تاکید گردید تا جلسات شورای سیاستگذاری همایش برای سال آتی به طور منظم برگزار شود

asddd.