برگزاری جلسه شورای اجرایی چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه

جلسه شورای اجرایی چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه در محل معاونت آموزش متوسطه – دفتر دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با حضور دبیران همایش ( دکتر اعظم انارکی دبیر علمی – دکتر معصومه قلخانی دبیر اجرایی ) و سرکار خانم مسگرزاده مدیرکل محترم دفتر دوره اول متوسطه و سرکار خانم فاطمی کارشناس مسئول گروه های آموزشی تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر میرزایی دبیر همایش گزارش مختصری از فعالیت های انجام گرفته برای برگزاری همایش را ارائه داده و اعضای محترم شرکت کننده در جلسه به بیان نکته نظرات خود در خصوص مباحث اجرایی همایش پرداختند. در این جلسه بر اطلاع رسانی همایش از طریق وبگاه معاونت آموزش متوسطه و رسانه های مورد نظر تاکید و مقرر شد که از طریق گروه های اموزشی اطلاع رسانی لازم برای ارسال مقالات برای معلمین و دبیران محترم آموزش و پرورش انجام گیرد. همچنین  تاکید گردید تا جلسات شورای سیاستگذاری همایش برای سال آتی به طور منظم برگزار شود

asddd.