توسط مححققان دانشگاه صورت گرفت

water_purification2

 

 

محققان دانشگاه گامی دیگر به سوی  نزدیک فهم بهتر رفتار حرکتی مولکول های آب در نانوکانال هاشدند.

نتایج تحقیقات آنها که به تازگی در مقاله ای با عنوان  Commensurability Eeffects in Viscosity of Nanoconfined Water در نشریه ACS Nano به چاپ رسیده است نشان می دهد ویسکوزیته آب محصور شده بین لایه های گرافن با تغییر فشردگی مولکول های آب دچار نوسان می شود

تیمی از پژوهشگران گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید رجائی، گروه فیزیک دانشگاه آنتورپ بلژیک و دانشکده فیزیک و اخترشناسی دانشگاه منچستر انگلستان توانستند رفتار ویسکوزیته آب را در کانال های نانومتری و محصور شده بین لایه هایگرافن به روش دینامیک مولکولی پیش بینی کنند.

 

در این کار  دکتر نیک عمل و همکارانش نشان دادند با افزایش فشردگی مولکول های آب بین لایه های گرافن ویسکوزیته آب  افزایش می یابد. آن ها نشان دادند که ویسکوزیته آب و بنابراین سرعت حرکت آن زمانی که اندازه کانال کمتر از ۲ نانومتر باشد از ساختار لایه ای مولکول های آب محصور شده تأثیر می پذیرد.

برای این منظور ساختار و حرکت مولکول های آب احاطه شده توسط روش دینامیک مولکولی تعادلی  و پتانسیل ReaxFF مدل شد. در این پژوهش مشخص شد ویسکوزیته آب نه فقط به خاطر اندازه نانومتری کانال ها زیاد می شود بلکه نوسانات زیادی را در نتیجه تطابق بین اندازه کانال و اندازه مولکول های آب از خود نشان می دهد