مدیر گروه فیزیک خبر داد

برگزاری نشست تخصصی با عنوان:

The Polarization of Cosmic Microwave Background

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر گروه فیزیک، خانم دکتر احمدی، نشست تخصصی با عنوان “قطبیدگی تابش میکروموج پس زمینه کیهان” توسط دکتر روح اله محمدی عضو هیئت علمی موزه علوم و فناوری و  پژوهشگرموسسهIPM  وبا شرکت جمع کثیری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و سایر علاقه مندان در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار شد. در ادامه چکیده ای از سخنرانی فوق برای علاقه مندان این حوزه قرار داده شده است:

همان طوری که می دانیم، تابش میکروموج پس زمینه کیهان پنجره جدیدی برای مطالعه دوران اولیه کیهان باز می کند. امروزه، منشای ساختارهای پیچیده کیهان را به افت و خیزهای کوچک چگالی در پلاسمای کیهان اولیه ربط می دهند. با  اندازه گیرهای دقیق تابش میکرو موج کیهان(CMB) می توان ابزارهای دقیقی برای آزمودن مدلهای کیهانشناسی بدست آورد. همچنین، راهی برای درک بهتر ساختارهای بنیادی جهان پیدا نمود. در این نشست، ابتدا سناریوهای استاندارد  کیهانشناسی برای قطبیدگیCMB مرور و بررسی شدند. سپس، با در نظر گرفتن برهم کنش های جدید، تعمیم این سناریوها مورد بحث قرار گرفت

photo_2018-10-25_14-25-54