برگزاري انتخابات انجمن علمي

برگزاري انتخابات  انجمن علمي

انتخابات  انجمن علمي دانشجويان رشته مهندسي نقشه برداري در سال تحصيلي جديد با مشاركت گسترده دانشجويان در تاريخ ۲۳/۷/۹۷  برگزار گرديد. در اين انتخابات خانم زهرا سوري، خان موژان فتحي بادي، خانم نوشين پهلوان زاده و خانم زهرا سبزعلي و همچنين آقاي محمدعلي مشيري، آقاي محمدعلي همتي و آقاي حامد جمالزهي به عنوان نفرات منتخب، عضو اصلي انجمن علمي نقشه برداري خواهند بود.

01

02