برگزاری انتخابات انجمن علمی

برگزاری انتخابات  انجمن علمی

انتخابات  انجمن علمی دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری در سال تحصیلی جدید با مشارکت گسترده دانشجویان در تاریخ ۲۳/۷/۹۷  برگزار گردید. در این انتخابات خانم زهرا سوری، خان موژان فتحی بادی، خانم نوشین پهلوان زاده و خانم زهرا سبزعلی و همچنین آقای محمدعلی مشیری، آقای محمدعلی همتی و آقای حامد جمالزهی به عنوان نفرات منتخب، عضو اصلی انجمن علمی نقشه برداری خواهند بود.

01

02