معاونت دانشجویی آغاز انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی را اعلام نمود:

آغاز فرآیند انتخابات شورای صنفی دانشجویان:

معاونت دانشجویی از کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور خبر داد:

کسب مقام در مسابقات شطرنج دانشگاه های منطقه یک کشور:

تکمیلی: معاونت دانشجویی جزئیات نشست هم اندیشی این حوزه را با ریاست دانشگاه منتشر کرد:

جزئیات نشست مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه:

معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی

معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی

معاونت دانشجویی کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان را برگزار نمود:

تشکیل کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان

معاونت دانشجویی نتایج مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و سراهای دانشجویی را اعلام نمود:

مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی