مجموعه برنامه های فرهنگی غیر حضوری معاونت فرهنگی و اجتماعی: وبینار پدیدارشناسی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد:

مجموعه برنامه های فرهنگی غیر حضوری:  🏵️ وبینار پدیدارشناسی ایمان پیشافلسفی

 

  • وبینار فرهنگی بین المللی با سخنرانی: جناب آقای اسدالله رحمان زاده، استاد کالج کانترا کاستای آمریکا
  • پنج شنبه هشتم خرداد ساعت ۱۸ به وقت ایران
  • علاقه مندان می توانند از طریق تار نمای زیر از مطالب این وبینار استفاده نمایند
  • لینک ورد به جلسه:

b2n.ir/sruf

 

سرفصل مطالب وبینار:

  • پدیدارشناسی از دیدگاه هایدگر و ماریون و هوسرل
  • نقش پدیدارشناسی در تحلیل ایمان
  • ویژگی های پیشافلسفی ایمان
  • تجربه های زیسته ایمانی

 

برنامه های آتی معاونت فرهنگی در همین حوزه به شرح جدول زیر می باشد: