کسب رتبه الف توسط مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر در ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله نو­آوری های مهندسی برق و کامپیوتر (Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations) یک نشریه بین المللی است که از سال ۲۰۱۳ توسط دانشگاه شهید رجایی آغاز به کار کرده است و مقالات و دستاوردهای علمی-پژوهشی محققین داخل و خارج در حوزه مهندسی برق و کامپیوتر را داوری و منتشر می کند. در ارزیابی سال ۹۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نشریات علمی داخل کشور، این نشریه توانست رتبه الف را کسب کند که نشان از فعالیت های مفید و مستمر هیات تحریریه و تیم اجرایی مجله دارد. لازم به ذکر است که در ترکیب تیم اجرایی این نشریه، فعالیت اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر نظیر دکتر ابراهیم پور به عنوان سردبیر، دکتر صفخانی به عنوان مدیر اجرایی، دکتر دانشپور به عنوان ویراستار و تعدادی از اعضای دانشکده به عنوان داور در کنار سایر عزیزان بصورت موثر در این دستاورد نقش داشته است. با تبریک این دستاورد به خانواده دانشگاه شهید رجایی و دانشکده مهندسی کامپیوتر، از فعالیت سازنده تیم اجرایی مجله نیز تقدیر و تشکر ویژه داریم و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای بزرگتر در عرصه های داخلی و خارجی باشیم.