قابل توجه دانشجویانی که واحد پروژه کارشناسی را در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اخذ نموده اند:

همانگونه كه دانشجويان گرامي مستحضر هستند، فرآيند اخذ و انجام پروژه هاي كارشناسي در ترم هاي گذشته به صورت حضوري انجام ميشد. در اين ترم، به دليل شيوع ويروس كرونا، هنوز امكان حضور دانشجويان امكان پذير نشده است و در نتيجه تصميم دانشكده مهندسي كامپيوتر بر اخذ و انجام پروژه به صورت غير حضوري است.

دانشجويان بايد موارد زير را براي اخذ پروژه كارشناسي رعايت كنند:

 1. حداقل ١٠٠ واحد درسي پاس شده داشته باشد.
 2. دانشجوياني كه براي اولين بار واحد پروژه را در ترم جاري اخذ كرده اند، ميتوانند يك ترم ديگر واحد پروژه را تمديد كنند.
 3. مهلت اخذ و تعريف پروژه تا تاريخ ٣٠ فرودين ماه است. پس از اين تاريخ، به هيچ وجه امكان تعريف پروژه در ترم جاري وجود نخواهد داشت.
 4. دانشجوياني كه در ترم قبل واحد پروژه را اخذ كردهاند و هنوز دفاع نكرده اند، بايد در ترم جاري دفاع كنند.
 5. با توجه به شرايط فعلي و تاكيد دانشكده بر دفاع حضوري، روز پروژه كارشناسي در نيمه دوم شهريور ٩٩ برگزار خواهد شد تا همه دانشجويان وقت كافي براي پيشبرد پروژه و همچنين امكان حضور و دفاع از پروژه خود را داشته باشند.
 6. دانشجويان بايد جلسات منظم مربوط به كار پروژه خود را با استاد راهنما از طريق امكانات غيرحضوري مانند اسكايپ برگزار كنند. كم كاري در انجام پروژه به دليل شرايط فعلي به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و در صورت عدم رضايت استاد راهنما، اجازه دفاع داده نخواهد شد.

 

براي اخذ پروژه كارشناسي دانشجويان بايد مراحل زير انجام دهند:

  • صفحه واحد پروژه در آدرس زير بر روي سايت edmodo ايجاد شده است:

  https://edmo.do/j/pycmn6

  براي ورود به صفحه درس بايد از كليد ۷eez7n استفاده كنيد و در هنگام ورود نقش خود را student انتخاب كنيد. توجه داشته باشيد كه براي ورود مي توانيد از اكانت گوگل خود استفاده كنيد. در غير اين صورت قبل از مراجعه به آدرس فوق، در سايت به عنوان student ثبت نام كنيد.

  • ليست پروژه هاي قابل اخذ در لينك زير قابل مشاهده است:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AL8bzxrKxcrvEETpgY1rz6dcNnUBmKfgB2jdL2eSBy

  o/edit?usp=sharing

  پس از اخذ يك پروژه، ليست دانشجويان به عنوان پروژه افزوده خواهد شد. بنابراين، براي اطلاع از ليست پروژه هاي قابل اخذ، در هر زمان بايد ليست فوق را چك كنيد و از بين پروژه هايي كه ليست دانشجويان آنها خالي است، يك عنوان را انتخاب كنيد.

  • براي اخذ يك عنوان پروژه ،پس از انتخاب موضوع مورد علاقه خود، لطفا يك ايميل به استاد پروژه مورد نظر خود ارسال كنيد و هماهنگي لازم را با ايشان براي اخذ پروژه انجام دهيد. ايميل اساتيد در جدول زير قابل مشاهده است .توجه داشته باشيد كه استاد مربوطه پس از تاييد شما بايد موارد زير را به مسئول پروژه هاي كارشناسي (دكتر اميري) اطلاع دهد تا پروژه شما اخذ شده محسوب شود:

  نام و نام خانوادگي- شماره دانشجويي- عنوان پروژه

  توجه كنيد كه اگر پروژه گروهي است، بايد مشخصات تمامي اعضاي گروه ارسال شود. بنابراين، همه دانشجويان گروه

  بايد به استاد مربوطه ايميل را ارسال كنند. دانشجويان توجه داشته باشند كه از ارسال موارد فوق به مسئول پروژه ها خودداري كنند و اين كار را از استاد راهنماي خود پيگيري كنند

 

ايميل استاد ايميل استاد

  kanan_hr@yahoo.com

دكتر رشيدي كنعان   rebrahimpour@srttu.edu دكتر ابراهيم پور

  h.shayegh@sru.ac.ir

دكتر شايق

 s.hamidamiri@gmail.com

دكتر اميري
z.shirmohammadi@gmail.com دكتر شيرمحمدي   a.bosaghzadeh@sru.ac.ir دكتر بساق زاده

 M.safkhani@gmail.com

دكتر صفخاني

  akrambeigi@sru.ac.ir

دكتر بيگي

 

  md.kalantari@gmail.com دكتر كلانتري

  ehsan.pazouki@sru.ac.ir

دكتر پازوكي
  sahar.kianian@yahoo.com دكتر كيانيان

  Zeinab.torabi@gmail.com

دكتر ترابي

 nourollah@aut.ac.ir

دكتر نوراله   negin_daneshpour@yahoo.com دكتر دانشپور

  hdorosti@sru.ac.ir

دكتر درستي

عناوين پروژه كارشناسي اساتيد
دانشكده مهندسي كامپيوتر
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
نيمسال دوم ٩٩-١٣٩٨

حداكثر تعداد

دانشجويان

اساتيد راهنما عنوان
  ٢ دكتر كلانتري پياده سازي يك سيستم تشخيص گفتار با استفاده از روش DTW
  ٢ دكتر كلانتري پياده سازي يك سيستم تشخيص گفتار مبتني بر HMM
  ١ دكتر كلانتري پياده سازي يك سيستم بهسازي سيگنال گفتار با استفاده از فيلتر ويينر
  ٢ دكتر كلانتري شبيه سازي يك سيستم بهسازي سيگنال با استفاده از آرايه ميكروفوني
  ٢ دكتر رشيدي كنعان سامانه نوبت دهي هوشمند با استفاده از ميكروكنترلر
  ٢ دكتر رشيدي كنعان سامانه پاركينگ هوشمند مبتني بر RFID و و ميكروكنترلر
  ٢ دكتر رشيدي كنعان سامانه مديريت امور آموزشي با استفاده از ميكروكنترلر
  ٢ دكتر رشيدي كنعان نرم افزار موبايل سامانه تاييد هويت مبتني بر ويژگي بيومتريك چهره تحت اندرويد
  ١ دكتر پازوكي مطالعه و اجراي آزمايشي ابزارهاي آزمون سيستمي نرم افزارهاي مبتني بر وب
  ١ دكتر پازوكي توسعه ابزار توليد و برچسب زني مجموعه دادههاي ويديوئي
  ١ دكتر پازوكي ارائه ابزارهاي مطلوب جهت ارتباطات درون پردازشي و بين پردازشي
  ١ دكتر پازوكي مطالعه و اجراي آزمايشي ابزارهاي آزمون سيستمي نرم افزارهاي موبايلي
  ١ دكتر پازوكي بكارگيري ابزارهاي BI جهت مصورسازي داده ها
  ١ دكتر پازوكي مقايسه تكنولوژي هاي مختلف توسعه واسط كاربري نرم افزارهاي موبايل
  ١ دكتر پازوكي مطالعه و اجراي آزمايشي ابزارهاي توسعه سامانه هاي نرم افزاري مبتني بر پردازش نهفته
  ١ دكتر پازوكي مطالعه و اجراي آزمايشي بكارگيري تكنولوژي CI و CD در توسعه و نگهداري نرم افزارها
  ٢ دكتر بساق زاده پياده سازي برنامه محاسبه جابجايي موبايل با استفاده از imu
  ١ دكتر بساق زاده تشخيص نوع كارت شناسايي
  ٢ دكتر بساق زاده بررسي استفاده از ويژگيهاي مختلف در خوشه بندي طيفي تصاوير
  ٢ دكتر بساق زاده بررسي روشهاي مختلف تركيب ويژگي ها براي كلاس بندي تصاوير
  ١ دكتر اميري سامانه بازيابي و جستجوي تصاوير بر اساس محتوا
  ١ دكتر اميري تحليل پاس در مسابقات فوتبال با رويكرد شبكه هاي اجتماعي
  ١ دكتر اميري سامانه برچسب زني تصاوير با حفظ تنوع كلمات
  ١ دكتر بيگي حركت دادن يك جسم توسط دو ربات
  ١ دكتر بيگي دنبال كردن مسير حركت يك ربات ديگر
  ١ دكتر بيگي رسم شكل مرزهاي يك محيط توسط ربات
  ١ دكتر بيگي برنامه كاربردي برنامه ريزي مصرف برق
  ٢ دكتر نوراله طراحي و پياده سازي تقويم با امكان ثبت فعاليت تحت اندرويد
  ٢ دكتر دانشپور طراحي و پياده سازي سيستمي جهت تحليل سفرهاي داخل شهري با انواع وسايل نقليه
  ٢ دكتر دانشپور طراحي و پياده سازي چهارچوبي براي تميز كردن داده جريان
  ٢ دكتر دانشپور طراحي و پياده سازي سيستمي جهت شناسايي دادههاي پرت در دادههاي جرياني
  ٢ دكتر دانشپور طراحي و پياده سازي سيستمي جهت خوشه بندي داده هاي جرياني
  ٢ دكتر ترابي پياده سازي يك فيلتر FIR
  ٢ دكتر ترابي پياده سازي كدگذاري كاهش يافته در پيمانه ۱+ ۲
  ٢ دكتر ترابي طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي براي حسابداري
  ٢ دكتر ترابي  اندازه گيري چند فاكتور محيطي توسط حسگرها و ارسال آن به تلفن همراه
  ٢ دكتر شيرمحمدي پياده سازي يك شبكه حسگر بيسيم
  ٢ دكتر شيرمحمدي پيادهسازي ابزار مديريت دروس
  ٢ دكتر شيرمحمدي پياده سازي كدينگهاي سه بعدي
  ٢ دكتر شيرمحمدي پياده سازي يك كدينگ مبتني بر DNA سريع
  ٢ دكتر درستي پياده سازي واحد فرستنده-گيرنده بي سيم مبتني بر ميكروكنترلر براي واسطه ارتباطي شبكه اشيا
  ٢ دكتر درستي پياده سازي پروتكل ارتباطي و مسيريابي براي اينترنت اشيا براي تكميل لايه هاي شبكه با در نظر گرفتن توان/انرژي مصرفي
  ٢ دكتر درستي پياده سازي نود حسگر مبتني بر ميكروكنترلر جهت جمع آوري اطلاعات از حسگرهاي مختلف نظير دما، دود، حسگر حرارت و … و ارسال به نود مركزي
  ٢ دكتر درستي پياده سازي پروتكل ارتباطي CAN با زبان Verilog و سنتز و آماده سازي براي تست در محيط شبيه سازي
  ٢ دكتر صفخاني طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي براي گفت و گو
  ٢ دكتر صفخاني طراحي و پياده سازي يك وب سايت آموزش از راه دور
  ٢ دكتر صفخاني طراحي و پياده سازي كنترل حسگرهاي اينترنت اشيا با استفاده از thingsboard
  ٢ دكتر صفخاني مانتورينگ تعداد ابزارهاي هوشمند در مكان با استفاده از سيگنال هاي بلوتوث( BLE)
  ٢ دكتر صفخاني به كارگيري و توسعه ي نرم افزارهاي متن باز براي تشخيص سيگنال هاي BLE
  ٢ دكتر صفخاني طراحي و پياده سازي يك برنامه كاربردي براي راهنمايي مجازي انتخاب رشته

 

 

 

 

حداكثر تعداد

دانشجويان

اساتيد راهنما عنوان
  ٣ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي نرم افزار ترسيم و تحليل گراف
  ٣ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي سامانه پيش بيني و تحليل نتايج انتخابات با توجه به نظرات كاربران در شبكه هاي اجتماعي
  ٢ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي نرم افزار دستيار دانشجو در دوره كارشناسي
  ٢ دكتر كيانيان پياده سازي سيستم پيشنهاد دهنده همگروهي آموزشي
  ٢ دكتر كيانيان پياده سازي سيستم تشخيص رويداد
  ٢ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي امداد رسان
  ٢ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي سلامت ياب
  ٢ دكتر كيانيان طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي نرمش در محيط كار
 ٢ دكتر شايق اپليكيشن اشتراك گذاري محتواهاي درسي بين استاد و دانشجو
 ٢ دكتر شايق سامانه جمع آوري بازيافت
 ٣ دكتر شايق تريبون هوشمند استاد براي كلاس درس
 ٢ دكتر شايق چراغ خواب هوشمند