ارتقا مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ سومین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در دوره پنجم، در سالن جلسات شهید باهنر برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر نبی اله احمدی از دانشکده مهندسی عمران از مرتبه مربی به استادیاری،

آقای دکتر فرهاد حسینعلی از دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری،

آقای دکتر سید محمد هاشمی از دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری،

و خانم دکتر نرگس یافتیان از دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری،

ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.