ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ چهاردهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر نصور باقری از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق گروه مخابرات از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر سعید خلیلی از دانشکده مهندسی مواد و علوم میان رشته ای گروه علوم زیستی از مرتبه استادیاری به دانشیاری و خانم مرضیه آزاد ارمکی از دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی گروه معماری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.