ارتقا مرتبه علمی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه، صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ دوازدهمین جلسه هیات ممیزه در دوره چهارم، در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر عبداله صلواتی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی گروه الهیات و معارف اسلامی، از مرتبه دانشیاری به استادی و آقای دکتر مجتبی صالح پور از دانشکده علوم ورزشی گروه فیزیولوژی ورزشی از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم.