ارتقأ مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی، صبح امروز چهارشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در نشست هیات ممیزه در سالن شهید باهنر دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر وهاب نکو کار و آقای دکتر رضا قندهاری از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و دکتر مهدی عربی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ارتقا یافتند.

همچنین آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهر سازی از مرتبه دانشیاری به استادی، ارتقا یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال توفیقات روز افزون خواستاریم