شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي – پيماني وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودي تحصيلات تكميلي دوره دکتری سال ۱۴۰۳

۱- دارا بودن حكم كارگزيني مبني بر استخدام رسمي يا پيماني در زمان ثبت‌نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).

تبصره ۱: تاريخ صدور حكم استخدام رسمي و يا پيماني داوطلبان بايد قبل از پايان مهلت قانوني ثبت‌نام در آزمون باشد در غير اينصورت مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نبوده و در صورت انتخاب و قبولي، قبولي آنان “لغو” مي‌گردد،

تبصره۲ : معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي و نيروهاي قرادادي و … كه  فاقد حكم كارگزيني رسمي و يا پيماني باشند،  مجاز به انتخاب رشته نمي باشند ودرصورت انتخاب، قبولي آنان لغو خواهد شد.

۲- دارا بودن فرم”موافقت با ادامه تحصيل كاركنان” ( رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرايط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان و رعايت مفاد دستورالعمل شماره ۷۱۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ و بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ معاونت برنامه ريزي وتوسعه منابع وزارت آموزش و پرورش (داوطلبان بايد براي دريافت فرم موافقت با ادامه تحصيل كاركنان در زمان ثبت نام درآزمون به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمايند صدور فرم مزبور بعد از اعلام نتايج نهايي آزمون از سوي اداره آموزش وپرورش محل خدمت، فاقد مجوز مي‌باشد).

تبصره ۱: فرم “موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان” با رعايت بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ شوراي عالي اداري كشور (شماره ابلاغي ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور و بخشنامه  ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع (منضم به مصوبه هيات دولت) و تبصره ذيل ماده ۳ قانون تنظيم برخي از مقررات مالي،اداري و پشتيباني  وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ مجلس شوراي اسلامي (موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰/۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷) صادر خواهد شد. اعمال مدرك  بالاتر بعدی علاوه بر احراز شرایط و با رعایت قوانین ومقررات مربوط درحكم كارگزيني براي مشاغل واحدهاي آموزشي، مشروط به پيش بيني اعتبار درقانون بودجه سالانه خواهد بود.

تبصره ۲ :  عدم ارائه فرم “موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان”   توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرايط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتي كه داوطلب بدون داشتن موافقت نامه كتبي (“فرم موافقت با  ادامه تحصيل كاركنان”) انتخاب رشته نموده  و پذيرفته شود قبولي وي “كان لم يكن” تلقي خواهد شد.

تبصره ۳ : صدور فرم “موافقت با ادامه تحصيل كاركنان”توسط محل خدمت به شرطي امكان پذير خواهد كه بارعايت شرايط  و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور،اعمال مدرك منع قانوني نداشته باشد.

تبصره ۴ : نيروهاي خدماتي و اداري كه داراي حكم كارگزيني رسمي وپيماني  مي باشند به شرطي مجاز به انتخاب كد رشته محل‌هاي دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي مي باشند كه  اداره كل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل از شركت در آزمون، با تغيير رشته شغلي از خدماتي و يا اداري  به مشاغل آموزشي موافقت نموده و براساس طرح طبقه بندي مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصيل را  نيز صادر نمايد. درغير اين صورت،ثبت در آزمون و قبولي در كد رشته محل‌هاي وي‍ژه فرهنگيان براي اين افراد ” كان لم يكن” تلقي خواهد شد.

۳- اخذ فرم”موافقت با ادامه تحصيل كاركنان” (رسمي يا پيماني) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود كه در ساير دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور پذيرفته شده و تحصيل مي نمايند الزامي است.

۴- طبق مصوبات جلسه ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ و ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي(شماره ابلاغي ۹۴/۱۴۴۴۴/د ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵) فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت سال ۱۳۹۱ و قبل از آن مي‌توانند در آزمون  مقاطع تحصیلی بالاتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون ها ي مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي، ( شماره ابلاغي ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸) ادامه تحصيل نمايند.

۵- ‌پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی مکلفند به استناد ماده ۸ قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، تعهدنامه رسمی در بدو ورود به تحصیل برابر مقررات مربوط وبه شرط دارا بودن شرایط احراز تحصیل به آموزش وپرورش بسپارند. مسئولیت عدم رعایت ضوابط  و مقررات احراز تحصیل و اعمال مدرک به عهده داوطلب خواهدبود.

۶- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي.

۷- فرهنگياني كه به هر نحوي قبلاً مدرك دکتری را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد به صورت معادل يا غير معادل دريافت نموده‌ و در حكم كارگزيني آنان اعمال شده باشد ، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي‌باشند.

۸- ادامه تحصيل فرهنگيان رسمي و پيماني آموزش و پرورش با رعايت مفاده ماده ۶۰ ،۶۱ و۷۰ قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير خواهد بود.

تبصره : با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري و ممنوعيت اعطاي مأموريت آموزشي ، فرهنگيان محترم در خارج از ساعت اداري موظف خود ویا مرخصی بارعایت مقررات مربوط مي‌توانند ادامه تحصيل دهند و به استناد  تبصره ذيل ماده ۶۱ قانون مديريت خدمات كشور، اعطاي مأموريت آموزشي صرفاً در چارچوب ضوابط مربوط ، فقط براي ايثارگران واجد شرايط مقدور مي‌باشد.

۹- علاوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي ياد شده ، رعايت شرايط عمومي و ساير ضوابط كلي مندرج در دفترچه شماره (۱) واين دفترچه كه داوطلبان ملزم به رعايت آن هستند ، براي فرهنگيان نيز الزامي است.

۱۰- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست ، پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص شود كه شرايط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام يا تحصيل، قبولي وي لغو مي‌گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.

۱۱- فرهنگياني كه به هر نحوي قبلاً مدرك دکتری از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي يا آزاد به صورت معادل يا غير معادل دريافت نموده‌اند مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان نمي‌باشند.

۱۲- طبق مصوبات جلسه ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ و ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي (شماره ابلاغي ۹۴/۱۴۴۴۴/د ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵) فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت سال ۱۳۹۱ و قبل از آن مي‌توانند در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر شركت نموده و در صورت قبولي با رعايت آيين نامه شركت دارندگان مدرك معادل و غيررسمي در آزمون‌هاي مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي، (شماره ابلاغي ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸) ادامه تحصيل نمايند.

۱۳- حداكثر سابقه خدمتي جهت ادامه تحصيل فرهنگيان (رسمي – پيماني) در دوره کارشناسی ارشد ۲۷ سال تمام و دوره دکتری تخصصی ۲۵سال تمام تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مي‌باشد .

تبصره ۱) : افرادي كه قبلاً به آموزش وپرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدين خدمت مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ مجلس شوراي اسلامي سپرده اند، چنانچه درزمان شروع به تحصيل، تعهد اوليه آنان (موضوع سند تعهد ماده ۳ قانون متعهدين خدمت) به اتمام نرسيده باشد بارعایت ضوابط ومقررات مربوط ونیاز استان وبا در نظر گرفتن اعمال دو مدرک و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی ملزم به سپردن تعهد مجدد( طبق ماده ۴ قانون مزبور) براي ادامه تحصيل در دوره هاي روزانه، شبانه ونيمه حضوري ومجازي مي باشند . ليكن ساير تعهدات مي بايد قبل ازشروع به تحصيل، تعيين تكليف شوند. درغير اين صورت قبولي فرد” كان لم يكن”  تلقي خواهدشد.

تبصره ۲): فرهنگياني كه تعهد استخدامي (اوليه) نداشته و يا تعهد مذكور را به اتمام رسانده اند، حتي اگر ساير تعهدات (موضوع سند تعهدريزنمره و سند تعهدماموريت تحصيلي) باقي مانده باشد، ادامه تحصيل اين افراد برابر مقررات آموزشي (قانون آموزش رايگان واصلاحات بعدی) خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده۳و۴ قانون متعهدين خدمت (به استثناي تعهد موضوع آموزش رايگان)، موضوعيت ندارد.

۱۴- دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشدكه تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ فارغ‌التحصيل مي‌شوند، مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان رسمي – پيماني مي باشند؛ ليكن افراداي كه به هردليل تا مهلت مقرر، فارغ‌التحصيل نشده باشند، قبولي آنان “كان لم يكن” تلقي خواهد شد.

۱۵- كليه رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان، مخصوص شاغلان رسمي و يا پيماني واجد شرايط آموزش و پرورش مي‌باشد، لذا ساير داوطلبان اعم از قراردادي، قرارداد تطبيقي نهضت سواد آموزي، شركتي، معلمان حق‌التدريس، آموزشياران نهضت سوادآموزي، حق‌التدريسي‌هاي مدارس غيرانتفاعي، داوطلبان آزاد و…، مجاز به انتخاب اين رشته‌ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولي آنان لغو خواهد شد.

۱۶- امكان استفاده از خوابگاه براي دانشجويان دانشگاه تربيت شهيد رجايي ميسور نمي‌باشد لكن در حد امكانات موجود (درصورت وجود خوابگاه) با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، خوابگاه فراهم خواهد شد.

۱۷- مسئوليت هرگونه پذيرش دانشجوي آزاد دوره شبانه به عهده دانشگاه بوده و آموزش وپرورش هيچ گونه تعهدي براي استخدام اينگونه پذيرفته شدگان ودانشجويان ندارد.

۱۸- با توجه به متمركز بودن دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي درتهران،درصورت امكان و با موافقت اداره كل آموزش وپرورش استان محل خدمت مبدا صرفاً  براي ادامه تحصيل (حداكثر دوسال) با انتقال موقت افراد پذيرفته به شهر تهران و يا شهرستانهاي استان تهران (درصورت نياز) مساعدت لازم به عمل خواهد آمد.

۱۹- مسئوليت ناشي از عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي وي ايجاد نمي‌كند.