شماره سی و چهارم خبرنامه

سی و چهارمین شماره خبرنامه دانشگاه منتشر شد

شماره سی و سوم خبرنامه

دانلود سی و سومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

شماره سی و دوم خبرنامه

دانلود سی و دومین شماره خبرنامه دانشگاه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شماره سی و یکم خبرنامه

دانلود سی و یکمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

شماره سی‌ام خبرنامه

دانلود سی‌امین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ دی ۱۳۹۷

شماره بیست و نهم خبرنامه

دانلود بیست و نهمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲ آبان ۱۳۹۷

شماره بیست و هشتم خبرنامه

دانلود بیست و هشتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

شماره بیست و هفتم خبرنامه

دانلود بیست و هفتمین شماره خبرنامه دانشگاه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷