معاونت دانشجویی آغاز انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی را اعلام نمود:

آغاز فرآیند انتخابات شورای صنفی دانشجویان:

معاونت دانشجویی از حضور هیأت رئیسه دانشگاه در سلف سرویس مرکزی خبر داد:

بازدید هیأت رئیسه دانشگاه از سلف سرویس مرکزی دانشگاه:

معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تکریم اقای جهانفر خبر داد:

جلسه تکریم تلاش های سی ساله اقای جهانفر:

تکمیلی: معاونت دانشجویی جزئیات نشست هم اندیشی این حوزه را با ریاست دانشگاه منتشر کرد:

جزئیات نشست مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه:

معاونت دانشجویی زمان توزیع شام در سرای دانشجویی شهید مدنی را اعلام نمود:

اعلام زمان توزیع شام در سرای دانشجویی شهید مدنی