اداره تربیت بدنی خبر داد

1

اولین مدال طلایی کاروان پسران

آرمان صانعی دانشجوی ارزنده دانشگاه که سابقه شرکت در جام جهانی را در کارنامه خود دارد، با کسب مقام اول در ماده پنجاه متر کرال پشت، اولین مدال طلای کاروان پسران اعزامی به چهاردهمین المپیاد ورزشی را کسب نمود. او همچنین مدال نقره صد متر آزاد و مدال نقره رشته نجات غریق (حمل آدمک) را برای دانشگاه شهید رجائی به ارمغان آورد.