انتخابا ت انجمن علمی رباتیک وبرق والکترونیک

انتخابا ت انجمن علمی رباتیک وبرق والکترونیک در تاریخ شنبه ۲۲مهر ۹۶ ساعات ۱۲-۱۰ ونیز۱۵- ۳۰/۱۳باحضوردانشجویان انجام گردید که ۱۵۵ نفر در این انتخابات شرکت نمودند و آقای علی احدی، مرتضی کریمیان و سعید آزمون به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند. photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7-%db%b1%db%b0-%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b6-%db%b2%db%b5-%db%b2%db%b9