کسب سه سهمیه رشته دو و میدانی برای پانزدهمین المپیاد دانشجوئی در مسابقات منطقه یک کشور

این مسابقات در ۱۵ ماده توسط ۶ تیم در ۱۱خردادماه نوبت صبح در سالن دو و میدانی مرکز تربیت معلم نسیبه تهران و عصر همان روز در زمین دو و میدانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد. تیم دو و میدانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با ۸ ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد و توانست با ۴مدال طلا و ۳مدال نقره و ۲مدال برنز به کار خود پایان دهد و برای سه نفر سهمیه پانزدهمین المپیاد دانشجوئی را کسب کند.

 

کسب مقام اول ماده پرتاب وزنه توسط صنعان محمدی به مسافت۱۲/۷۴

 

کسب مقام اول ماده پرتاب نیزه توسط صنعان محمدی به مسافت ۵۲/۲۹

 

کسب مقام اول ماده پرتاب دیسک توسط محمد مهدی عیدیان کاخکی به مسافت ۳۲/۳۵
کسب مقام دوم ماده پرتاب دیسک توسط نیما صحرائی به مسافت ۳۰/۳۵

 

کسب مقام اول ماده پرش طول توسط میلاد میری به مسافت ۶ متر

 

کسب مقام دوم ماده پرش ارتفاع توسط میلاد میری به ارتفاع ۱/۷۵

 

کسب مقام دوم ماده پرش سه گام توسط محمد مهدی عیدیان کاخکی به مسافت ۱۱/۸۱

 

کسب مقام سوم ماده دو۱۵۰۰متر توسط ابوالفضل عرب جعفری با زمان ۵:۱۵/۸

 

کسب مقام سوم ماده دو۳۰۰۰متر توسط ابوالفضل عرب جعفری با زمان ۱۱:۴۰/۰