اطلاعيه شماره  9

در خصوص پذيرش معرفي شدگان  تاخير گزينش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  10نفر و با مشخصات زير مي باشند :

داوطلبي اصلي نام نام خانوادگي
2048123 مريم                           ازادي
2040098 مهسا                           عليرضاپور
2043055 زهراسادات                      حسيني
1063268 طوفان                          حسابي
1062816 فرشاد                          اسكندري حافظ
2445589 محمد                           سليماني
1732858 اراس                           جلال نژاد
1028741 اميرحسين                       پروائيان
1046406 مهدي                           جعفري يركي
1467270 هادي                           حسن يان

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره 2 همين قسمت از روز يكشنبه  5 اسفند ماه1397 لغايت  هشت   اسفند ماه 1397 اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و از تاريخ   يكشنبه  5  اسفند ماه1397 جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره 5 همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره  8

در خصوص پذيرش معرفي شدگان رشته های نیمه متمرکز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  14 نفر و با مشخصات زير مي باشند:

رديفشماره داوطلبنام خانوادگينام
۱۱۰۲۸۸۲۵شكرزادهمحمدسعيد
۲۱۰۵۹۵۲۰مرتضيمتين
۳۱۱۴۲۹۴۶دلدارمحمدرضا
۴۱۴۳۷۶۲۰حسن زادهحنانه
۵۱۴۶۰۶۲۵شيردلياسمن
۶۱۴۸۶۷۸۱افچنگيعليرضا
۷۱۹۳۰۸۳۲ولديمهديس
۸۱۹۳۳۰۳۰همتي دوستايدا
۹۱۹۴۱۹۴۵پويندهحجت
۱۰۲۰۴۴۸۲۴شانهمهنوش
۱۱۲۰۵۲۰۷۰عابدينيحميدرضا
۱۲۲۰۵۸۸۰۹احمديفريبرز
۱۳۲۲۰۱۰۸۸احمدي وفادارفاطمه
۱۴۲۲۰۲۰۴۳ميرزائيفاطمه

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره 2 همين قسمت از روز شنبه 22 ديماه 1397 لغايت 24 ديماه 1397 اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ  25 ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره 5 همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره  7

در خصوص پذيرش معرفي شدگان تاخير گزينش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  13 نفر و با مشخصات زير مي باشند :

داوطلبی اصلينام خانوادگینام
1100131قاسمياميررضا
1122024علائي فرامير
1110890اصحابينيما
1860990نوري نژاداميرمحمد
1131696يكتاپورفرحان
1468877يلمهميلاد
2370230رضاييپريسا
1130218خردنيازينت
1941724زحليفربد
1061017مولوي پوراصغر
1074650يعقوبي درميانميلاد
1141248قاسميمحمدمهدي
1027213محمودي شيخي زادهمهدي

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره 2 همين قسمت از روز دوشنبه 17 ديماه 1397 لغايت 21 ديماه 1397 اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ  24 ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره 5 همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره 6

در خصوص پذيرش معرفي شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه 6 نفر و با مشخصات زير مي باشند :

شماره داوطلبي

نام خانوادگي

نام

1024687

ولدي

زهرا

1026681

بازيارحقيقي

عبداله

1133975

صفائي

علي

1351391

عارفي

هستيار

1475871

سعادتي

رضا

2304690

سعيديان

نسار

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره 2 همين قسمت از روز دوشنبه 17 ديماه 1397 لغايت 21 ديماه 1397 اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ 23 ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره 5 همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعیه شماره 5

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 1397 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوری ، به شرح زیر اعلام می گردد:

***************************************

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در خصوص دریافت و تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

(ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید بهمن 97)

*****************************

اطلاعیه شماره 2

نحوه پذیرش غیر حضوری پذيرفته‌شدگان كارشناسي پيوسته ورودي بهمن ۱۳۹۷

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

****************************************

اطلاعيه شماره 1

به اطلاع كليه  پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي آزمون سراسري ورودي بهمن 97 (تعهد دبيري) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي رساند با توجه به جاري بودن فرآيند پذيرش پذيرفته شدگان آزمون استخدامي – طي روزهاي آتي در خصوص مدارك مورد نياز و نحوه پذيرش غير حضوري اين عزيزان اطلاع رساني خواهد شد .

 با توجه به اينكه شروع ترم تحصيلي اين دسته از پذيرفته شدگان بهمن ماه 97 خواهد بود خواهشمند است در اين خصوص صبور باشيد و تلفن هاي دانشگاه را اشغال نفرماييد.

******************************

به اطلاع آن دسته از پذيرفته شدگان  بررسي اشتباهات انتخاب رشته و يا اعمال سهميه و ساير اصلاحات در آزمون سراسري سال 1397 مي رساند جهت انجام امور پذيرش  به اطلاعيه هاي بعدي دانشگاه كه در همين صفحه خواهد آمد مراجعه نمايند.

******************************

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند با توجه به پذیرش این عزیزان در نیمسال دوم تحصیلی ، پذيرش غير حضوري (اينترنتي) و پذيرش  حضوري  طبق اطلاعيه اي كه  درهفته آخر آبان ماه 97   بر روي سايت دانشگاه قرار ميگيرد و همه جزئيات در آن توضيح داده خواهد شد انجام ميگيرد.

لطفا از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا تماس تلفني خودداري نماييد