کارشناسی ۹۷

 اطلاعيه شماره  ۹

در خصوص پذيرش معرفي شدگان  تاخير گزينش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  ۱۰نفر و با مشخصات زير مي باشند :

داوطلبي اصلي نام نام خانوادگي
۲۰۴۸۱۲۳ مريم                           ازادي
۲۰۴۰۰۹۸ مهسا                           عليرضاپور
۲۰۴۳۰۵۵ زهراسادات                      حسيني
۱۰۶۳۲۶۸ طوفان                          حسابي
۱۰۶۲۸۱۶ فرشاد                          اسكندري حافظ
۲۴۴۵۵۸۹ محمد                           سليماني
۱۷۳۲۸۵۸ اراس                           جلال نژاد
۱۰۲۸۷۴۱ اميرحسين                       پروائيان
۱۰۴۶۴۰۶ مهدي                           جعفري يركي
۱۴۶۷۲۷۰ هادي                           حسن يان

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره ۲ همين قسمت از روز يكشنبه  ۵ اسفند ماه۱۳۹۷ لغايت  هشت   اسفند ماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و از تاريخ   يكشنبه  ۵  اسفند ماه۱۳۹۷ جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره ۵ همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره  ۸

در خصوص پذيرش معرفي شدگان رشته های نیمه متمرکز دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  ۱۴ نفر و با مشخصات زير مي باشند:

رديف شماره داوطلب نام خانوادگي نام
۱ ۱۰۲۸۸۲۵ شكرزاده محمدسعيد
۲ ۱۰۵۹۵۲۰ مرتضي متين
۳ ۱۱۴۲۹۴۶ دلدار محمدرضا
۴ ۱۴۳۷۶۲۰ حسن زاده حنانه
۵ ۱۴۶۰۶۲۵ شيردل ياسمن
۶ ۱۴۸۶۷۸۱ افچنگي عليرضا
۷ ۱۹۳۰۸۳۲ ولدي مهديس
۸ ۱۹۳۳۰۳۰ همتي دوست ايدا
۹ ۱۹۴۱۹۴۵ پوينده حجت
۱۰ ۲۰۴۴۸۲۴ شانه مهنوش
۱۱ ۲۰۵۲۰۷۰ عابديني حميدرضا
۱۲ ۲۰۵۸۸۰۹ احمدي فريبرز
۱۳ ۲۲۰۱۰۸۸ احمدي وفادار فاطمه
۱۴ ۲۲۰۲۰۴۳ ميرزائي فاطمه

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره ۲ همين قسمت از روز شنبه ۲۲ ديماه ۱۳۹۷ لغايت ۲۴ ديماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ  ۲۵ ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره ۵ همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره  ۷

در خصوص پذيرش معرفي شدگان تاخير گزينش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه  ۱۳ نفر و با مشخصات زير مي باشند :

داوطلبی اصلي نام خانوادگی نام
۱۱۰۰۱۳۱ قاسمي اميررضا
۱۱۲۲۰۲۴ علائي فر امير
۱۱۱۰۸۹۰ اصحابي نيما
۱۸۶۰۹۹۰ نوري نژاد اميرمحمد
۱۱۳۱۶۹۶ يكتاپور فرحان
۱۴۶۸۸۷۷ يلمه ميلاد
۲۳۷۰۲۳۰ رضايي پريسا
۱۱۳۰۲۱۸ خردنيا زينت
۱۹۴۱۷۲۴ زحلي فربد
۱۰۶۱۰۱۷ مولوي پور اصغر
۱۰۷۴۶۵۰ يعقوبي درميان ميلاد
۱۱۴۱۲۴۸ قاسمي محمدمهدي
۱۰۲۷۲۱۳ محمودي شيخي زاده مهدي

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره ۲ همين قسمت از روز دوشنبه ۱۷ ديماه ۱۳۹۷ لغايت ۲۱ ديماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ  ۲۴ ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره ۵ همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعيه شماره ۶

در خصوص پذيرش معرفي شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

اين دسته از پذيرفته شدگان كه ۶ نفر و با مشخصات زير مي باشند :

شماره داوطلبي

نام خانوادگي

نام

۱۰۲۴۶۸۷

ولدي

زهرا

۱۰۲۶۶۸۱

بازيارحقيقي

عبداله

۱۱۳۳۹۷۵

صفائي

علي

۱۳۵۱۳۹۱

عارفي

هستيار

۱۴۷۵۸۷۱

سعادتي

رضا

۲۳۰۴۶۹۰

سعيديان

نسار

مي بايست مطابق اطلاعيه شماره ۲ همين قسمت از روز دوشنبه ۱۷ ديماه ۱۳۹۷ لغايت ۲۱ ديماه ۱۳۹۷ اقدام به انجام مراحل پذيرش غير حضوري خود نموده و در تاريخ ۲۳ ديماه جهت انجام فرآيند پذيرش حضوري خود مطابق اطلاعيه شماره ۵ همين بخش به اداره ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي واقع در طبقه همكف ساختمان اداري مراجعه نمايند.

***********************

اطلاعیه شماره ۵

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۷ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوری ، به شرح زیر اعلام می گردد:

***************************************

اطلاعیه شماره ۴

اطلاعیه مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در خصوص دریافت و تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان

(ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید بهمن ۹۷)

*****************************

اطلاعیه شماره ۲

نحوه پذیرش غیر حضوری پذيرفته‌شدگان كارشناسي پيوسته ورودي بهمن ۱۳۹۷

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

****************************************

اطلاعيه شماره ۱

به اطلاع كليه  پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي آزمون سراسري ورودي بهمن ۹۷ (تعهد دبيري) دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مي رساند با توجه به جاري بودن فرآيند پذيرش پذيرفته شدگان آزمون استخدامي – طي روزهاي آتي در خصوص مدارك مورد نياز و نحوه پذيرش غير حضوري اين عزيزان اطلاع رساني خواهد شد .

 با توجه به اينكه شروع ترم تحصيلي اين دسته از پذيرفته شدگان بهمن ماه ۹۷ خواهد بود خواهشمند است در اين خصوص صبور باشيد و تلفن هاي دانشگاه را اشغال نفرماييد.

******************************

به اطلاع آن دسته از پذيرفته شدگان  بررسي اشتباهات انتخاب رشته و يا اعمال سهميه و ساير اصلاحات در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ مي رساند جهت انجام امور پذيرش  به اطلاعيه هاي بعدي دانشگاه كه در همين صفحه خواهد آمد مراجعه نمايند.

******************************

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می رساند با توجه به پذیرش این عزیزان در نیمسال دوم تحصیلی ، پذيرش غير حضوري (اينترنتي) و پذيرش  حضوري  طبق اطلاعيه اي كه  درهفته آخر آبان ماه ۹۷   بر روي سايت دانشگاه قرار ميگيرد و همه جزئيات در آن توضيح داده خواهد شد انجام ميگيرد.

لطفا از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا تماس تلفني خودداري نماييد