معاونت دانشجویی آغاز انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی را اعلام نمود:

آغاز فرآیند انتخابات شورای صنفی دانشجویان:

 فرایند ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی آغاز شد. ثبت نام غیرحضوری روز های نهم تاسیزدهم آبان ۹۸ از طریق وب فرم که در سایت معاونت دانشجویی قرار خواهد گرفت. ثبت نام حضوری از روز های شنبه یازدهم آبان لغایت دوشنبه سیزدهم آبان از ساعت ۸صبح تا ۱۶بعدازظهردر محل حوزه  معاونت دانشجویی انجام خواهد گرفت.

photo_2019-10-28_11-44-04