مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی

شیوه نامه اجرایی ترفیعات اعضای هیئت علمی

آئین نامه ها
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۸۹ pdf
شيوه نامه آيين نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۸۹ Pdf
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه سال ۸۹ Pdf
آئين نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۹۵ Pdf
دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه موسسه و وظايف و اختيارات سال ۹۵ Pdf
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی سال ۹۵ pdf

هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu