آمادگی دانشگاه جهت جذب یکصد عضو هیات علمی جدید تا سال ۱۴۰۵

دبیر هیآت جذب اعضای هیات علمی دانشگاه با اعلام این خبر افزود، با توجه به موعد بازنشستگی برخی از همکاران در سنوات گذشته و حال حاضر و همچنین نیاز های آتی در راستای برنامه های توسعه تدوین شده، از جمله ایجاد دانشکده ها، گروه های آموزشی و رشته های جدید، دانشگاه مصمم است تا سال ۱۴۰۵ اقدام به جذب یکصد عضو هیات علمی در رشته های متعدد را بنماید. که اقدامات این کار و ظرفیت سازی لازم از طریق هیات امنا انجام پذیرفته است.

دکتر پورکمالی افزود، در حال حاضرجمعیت اساتید دانشگاه با احتساب پست های مدرسی ۲۰۰ نفر می باشد. که این تعداد با احتساب جذب های جدید و انتقال اعضای هیات علمی از سایر دانشگاه ها  محقق گردیده است.

وی افزود، با بررسی های به عمل آمده هنوز در برخی گروه های آموزشی نیاز به جذب هیات علمی مشاهده می شود که سیاست دانشگاه در جهت رفع این کمبود از طریق فراخوان های سالانه و بررسی تقاضا های اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها جهت انتقال به  این دانشگاه بوده است.

ایشان ادامه دادند: هم اینک نیز دانشگاه آمادگی بررسی تقاضا های سایر اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور بر اساس موافقت دانشگاه مبدأ و نیاز گروه ها آموزشی می باشد.

دبیر هیات جذب دانشگاه در ادامه افزود، سیاست های توسعه منابع  انسانی دانشگاه در راستای تحقق سند راهبردی می باشد که جهت تحقق آن با ظرفیت سازی لازم در چارت سازمانی و افزایش ردیف های اعضای هیات علمی صورت پذیرفته که این مهم به تایید هیات امنا دانشگاه نیز رسیده است.

لذا این اقدام به عنوان “نقشه راه جذب و تامین منایع انسانی دانشگاه” در دستور کار هیات جذب قرار دارد، که در همین رابطه نیز با توجه به محدودیت های تخصیص ردیف های استخدامی از سوی دولت با اولویت بندی رشته ها و استاندارد سازی گروه های آموزشی،در جهت استاندارد ماندن گروه های آموزشی فراخوان های جذب صورت می پذیرد.

 

کدخبر:۱۴۰۰۰۷-۱