تقدیر از اعضای فعال در انجمن های علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی

با توجه به فعالیت های مستمر اعضای انجمن های دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تلاش های اعضای این انجمن ها در برگزاری هرچه بهتر اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی از زحمات و تلاش های صادقانه اعضای این انجمن ها در مراسم اختتامیه همایش و همینطور به صورت مجزا در دانشکده علوم ورزشی با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر کاشف ، مدیر محترم فرهنگی جناب آقای دکتر صالح پور ، معاون محترم آموزشی دانشکده سرکار خانم دکتر شهیدی و مدیر گروه محترم مدیریت ورزشی سرکار خانم دکتر شهبازی تقدیر به عمل آمد  و هدایایی به رسم یادبود به آنها تقدیم شد.