بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

داوری گروه کامپیوتر با سه داور از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهیدرجایی و دو داور خارجی

photo_2018-08-27_10-17-10 photo_2018-08-27_10-16-58