برگزاری مصاحبه دکتری برنامه ریزی درسی

جلسه مصاحبه متقاضیان پذیرش دکتری برنامه ریزی درسی از روز شنبه ۵ تیرماه به مدت روز و با حضور آقایان دکتر طهماسبی پور، نصری، جراره و حضور مجازی آقایان دکتر امام جمعه، صالح صدق پور و عصاره برگزار گردید در روز شنبه تعداد ۸ نفر و ۱۳ نفر در روز یکشنبه مصاحبه خواهند شد