برگزاری مراسم بازنشستگی

روز دوشنبه مورخ اول خرداد ماه ۱۴۰۲، مراسم بازنشستگی جناب آقای دکتر جعفرپور و جناب آقای ابراهیم دماوندی با حضور اساتید و همکاران دانشکده علوم انسانی در سالن کنفرانس برگزار گردید.