برنامه هفتگی رشته دکتری فلسفه و کلام اسلامی و رشته دکتری برنامه ریزی درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه هفتگی رشته دکتری فلسفه و کلام اسلامی و رشته دکتری برنامه ریزی درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشکده علوم انسانی