بازدید هیات محترم رئیسه دانشگاه از سراهای دانشجویی هروی و شهید مدنی

 هیات محترم رئیسه دانشگاه، به همراه مدیران حوزه معاونت دانشجویی و به مناسبت گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در روز سه شنبه مورخ۱۴۰۲/۲/۱۹ در سراهای دانشجویی هروی و شهید مدنی حضور یافتند. آقای دکتر مهدی نژاد رئیس محترم دانشگاه در این بازدید، ضمن تبریک هفته خوابگاه ها به دانشجویان، دستور رسیدگی و رفع مشکلات دانشجویان و سراهای دانشجویی را صادر کردند. همچنین چند نفر به نمایندگی از دانشجویان، سوالات و مشکلات سراهای دانشجویی راه به سمع مسئولین دانشگاه رساندند. در ادامه مسئولین ضمن پاسخگویی به سوالات دانشجویان، بر پیگیری مشکلات و رفع آنها و افزایش امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی دانشجویان تاکید کردند.