اطلاعیه شماره ۸ – درخواست خوابگاه دانشجویان استان البرز و شهرستان های استان تهران