ارتقاء مرتبه علمی دکتر سعید خلیلی

به گزارش از دبیر محترم هیئت ممیزه دانشگاه آقای دکتر سعید خلیلی عضو محترم هیئت علمی گروه زیست فناوری از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند .ضمن تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتر برای ایشان ، امیدواریم این رویداد مهم مایه رشد علمی دانشکده گردد .