برگزاري سخنراني علمي با “موضوع سيمان و مصالح جايگزين

برگزاري سخنراني علمي با “موضوع سيمان و مصالح جايگزين

برگزاری اولین جلسه حلقه علمی “مقاوم‌سازی سازه ها در برابر زلزله

برگزاری اولین جلسه حلقه علمی “مقاوم‌سازی سازه ها در برابر زلزله

ارتقأ به مرتبه دکتر امیر طریقت، عضو محترم گروه آموزشی سازه و زلزله به مرتبه دانشياري

ارتقأ به مرتبه دکتر امیر طریقت، عضو محترم گروه آموزشی سازه و زلزله به مرتبه دانشياري

برگزاری انتخابات نماینده دانشکده در کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه دانشگاه

برگزاری انتخابات نماینده دانشکده در کمیسیون تخصصی و هیات ممیزه دانشگاه

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن‌های علمی

برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی

جلسه معارفه دانشجویان جدیدتحصیلات تکمیلی د با حضور مسئولین دانشکده،اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌های مختلف آموزشی برگزار گردید.