ارد
۳۱
ارد
۳۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری محفل انس با قرآن کریم توسط کانون قران و عترت

ادامه خبر
ارد
۳۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری کارگاه ارتقا معارف مهدوی توسط کانون مهدویت

ادامه خبر
ارد
۲۸

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری نمایشگاه پوستر توسط انجمن علمی گرافیک

ادامه خبر
ارد
۲۸
ارد
۲۶

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

نشست صمیمی کادر اجرایی جشنواره تدریس برتر با دکتر روشن احمدی

ادامه خبر
ارد
۲۵

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

اردو جهادی یک روزه‌ی افطاری توسط بسیج دانشجویی

ادامه خبر
ارد
۲۵

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد

برگزاری جلسه کارگروه دانشگاهی ستاد معین استان گلستان

ادامه خبر