اداره تربیت بدنی خبر میدهد:برگزاری اردوی گلگشت سرخه حصار با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه  (ویژه اساتید،کارکنان و بازنشستگان)

اداره تربیت بدنی خبر میدهد:برگزاری اردوی گلگشت سرخه حصار

با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه 

(ویژه اساتید،کارکنان و بازنشستگان)

اردوی گلگشت سرخه حصار

ویژه اساتید کارکنان و بازنشستگان

شرکت برای خانواده ها آزاد میباشد