بورس تحصیلی اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)چین

اطلاعات و فرم مربوط به استفاده از بورس تحصیلی “اتحادیه سازمان های علمی بین المللی(ANSO)” چین با همکاری آکادمی علوم چین، در مقطع های دکتری و کارشناسی ارشد در سال ۲۰۲۱ ، با محدودیت سنی ۳۵ و ۳۰ سال و مهلت در خواست ۳۱ مارس۲۰۲۱، را از ضمیمه دریافت کنید.

منبع اصلی خبر

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر: ۹۹۱۰۲۴۰۱