اطلاعیه شماره ۲ معاونت پژوهش و فناوری: نحوه پیگیری امور پژوهشی دانشجویان دانشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی

معاونت پژوهش و فناوری با انتشار اطلاعیه ای توضیحاتی در مورد نحوه پیگیری امور پژوهشی توسط دانشجویان گرامی دانشگاه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی ارائه نمود. 

اطلاعیه شماره ۲ معاونت پژوهش و فناوری- نحوه پیگیری امور پژوهشی دانشجویان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی