معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

جلسه ستاد سی وسومین جشنواره سراسری قران وعترت دانشجویان دانشگاه در روزسه شنبه  مورخه ۲۶/ ۱۰ / ۹۶ از ساعت ۱۱ لغایت۱۲:۰۰ با حضور اعضای ستاد و در محل معاونت فرهنگی اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه دستوالعمل اجرایی جشنواره بازخوانی و درخصوص  ثبت نام و نحوه برگزاری مسابقات در دو بخش کتبی و شفاهی مواردی مطرح و مصوب شد.شایان ذکر است در مرحله قبلی این جشنواره جناب آقای محمد رضا رحیمی هم در مرحله سراسری و هم در محله ملی رتبه دوم کشوری را در حفظ ۵ جزء به خود اختصاص دادند.

photo_2018-01-16_11-40-34