اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی با تلاشهای فراوان، به منظور ایجاد شور و نشاط و افزایش اطلاعات دانشجویان خود نسبت به رشته قایقرانی اردویی یک روزه در دریاچه آزادی برگزار نمود. ابوالحسنی دبیر انجمن علمی علوم ورزشی، در این باره توضیح که این اردو در روز شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار گردید. وی در ادامه توضیح داد که دانشجویان ساعت ۹:۴۰دقیقه از دانشگاه حرکت کرده و در ساعت ۱۰:۱۵دقیقه در دریاچه ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد دانشجویان در این اردو ۳۰ نفر بود که پس از آن طبق هماهنگی های به عمل آمده با فدراسیون قایقرانی دانشجویان وارد دریاچه آزادی و محل تمرین تیم های ملی شدند که پس از دیدن تمرین اعضای تیم ملی با اعضای این تیم و مربی آنها به صحبت نشستند.

همچنین پس از آن دانشجویان با انواع رشته ها در قایقرانی و انواع قایق های موجود در این رشته و مواد مسابقات آنها و نحوه کارکرد و استفاده از قایق ها به صورت عملی و تئوری آشنا گردیدند.

این اردو در ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه ظهر خاتمه یافت.

photo_2017-05-08_11-54-24 photo_2017-05-08_11-54-53 photo_2017-05-08_11-55-05 photo_2017-05-08_11-56-29 photo_2017-05-08_11-56-52 photo_2017-05-08_11-56-56 photo_2017-05-08_11-57-02 photo_2017-05-08_11-57-06 photo_2017-05-08_11-57-16 photo_2017-05-08_11-57-20 photo_2017-05-08_11-57-24 photo_2017-05-08_11-57-28